VVV - DGT_color

DGT Dangerous Goods Training vzw Dangerous Goods Training & Consultancy bvba (cursussen en seminarie)

1. De cursus

1.1. Alle cursussen van DGT Dangerous Goods Training vzw en/of Dangerous Goods Training & consultancy bvba (hierna “ DGT” genoemd) worden georganiseerd voor de in het inschrijvingsformulier of, indien deze er zijn, de in (een) overeenkomst(en) omschreven doelgroepen en beogen de kennis en het inzicht omtrent (een) bepaald, in het inschrijvingsformulier of de overeenkomst(en) omschreven onderwerp(en), bij die doelgroep, naar best vermogen te vergroten.

1.2. De cursus wordt verzorgd door gekwalificeerde docenten.

1.3. DGT kan de uitvoering van een cursus toevertrouwen aan andere dan de in het inschrijvingsformulier geciteerde personen, doch met gelijkaardig kwalificaties. 

2. Inschrijvingsgeld en betaling

2.1. Het inschrijvingsgeld moet betaald zijn voor de datum van de aanvang van de cursus op het bankrekeningnummer op de factuur aangegeven. DGT behoudt zich het recht voor een cursist de toegang tot de cursus te weigeren indien het inschrijvingsgeld niet tijdig werd betaald.

2.2. Bij laattijdige betaling van de inschrijvingsprijs is vanaf de 30ste dag na factuurdatum en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente te verhogen met 2%. Eveneens is van rechtsweg en zonder voorafgaand ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,- als schadebeding.

3. Annulering

3.1. Schriftelijke annuleringen die DGT ontvangt ten laatste op de 15de kalenderdag vóór de datum van de training worden terugbetaald. De annulatiekosten bedragen altijd 15% van de inschrijvingsprijs, met een minimum van € 50,- (excl. BTW), ook indien nog geen betaling werd uitgevoerd. Vanaf de 14de kalenderdag vóór de datum van de training blijft het volledige bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van de annulatie.

4. Andere deelnemer

4.1. Indien de ingeschrevene onverwachts verhinderd is kan iemand anders zijn plaatst innemen. De gegevens van de vervanger moeten minstens 24 uur voor de cursus aan DGT worden opgegeven.

5. Wijziging van locatie

5.1. De trainingen worden in principe gehouden op de in het inschrijvingsformulier aangewezen locatie. DGT houdt zich echter het recht voor de training op een andere locatie te houden. De trainingen kunnen o.m. bij gebreke aan voldoende deelnemers worden afgelast door DGT tot 5 werkdagen voorafgaand aan de datum van de betrokken activiteit. De reeds ontvangen inschrijvingssommen zullen dan aan de respectievelijke inschrijvers worden teruggestort tenzij DGT besluit de training op een latere datum en/of in een andere locatie te organiseren met behoud van de inschrijvingsleden. DGT stelt de inschrijvers vanzelfsprekend tijdig op de hoogte van dit voornemen, waarbij de bepalingen i.v.m. de annulatie van de inschrijving ten opzichte van de nieuwe trainingsdatum van toepassing blijven.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de cursist worden opgenomen in het data bestand van DGT. Deze gegevens zijn enerzijds nodig voor de opmaak van de attesten van deelname aan de opleiding, administratieve verwerking of in voorkomende geval zullen ze overgemaakt worden aan de overheid en/of aan een door de overheid erkende examencommissie voor de verdere behandeling van het dossier. DGT verklaart dat deze gegevens niet zullen overgemaakt worden aan onbevoegde partijen. De gegevens worden door DGT bewaard voor een periode van ten minste 5 jaar, tenzij een wettelijk voorschrift een langer periode van bewaring voorschrijft.

7. Varia

7.1. Enige vertraging in de uitvoering van de opdracht, wijziging van spreker en/of locatie door DGT kan geen aanleiding geven tot de betaling van schadevergoeding.

7.2. De aansprakelijkheid van DGT is uitgesloten voor enig verlies van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door of ten gevolge van een onjuiste of nalatige uitvoering van de training tenzij de inschrijver bewijst dat deze te wijten is aan een grove fout. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot 5 maal het voor de training betaalde inschrijvingsbedrag met een maximum van € 2 500,-

7.3. De inschrijver verbindt er zich toe DGT te vrijwaren voor alle mogelijk schade en alle mogelijk aanspraken van derden, die is/zijn ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de training ten gevolge van gelijk welke, ook foutloze, handeling van de inschrijver of zijn aangestelde. Indien de training in de lokalen van de inschrijver zelf wordt gehouden, verbindt de inschrijver er zich toe diens aansprakelijkheid desbetreffend genoeglijk te verzekeren bij een in België erkende verzekeringsonderneming en hier op eerste verzoek het bewijs van te leveren

7.4. Elke klacht of vordering tegen DGT worden binnen een termijn van 8 kalenderdagen die volgt op het effectief uitvoeren van de training – zoniet treedt van rechtsweg rechtsverval op.

7.5. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, is het Belgisch recht van toepassing op alle opdrachten door DGT aanvaard en uitgevoerd.

7.6. Alle mogelijke betwistingen tussen de inschrijver en/of haar aangestelde en DGT zullen in der minne tussen de partijen geregeld worden. Bij gebreke aan een minnelijke regeling, zal het geschil voorgelegd worden aan de rechtbanken van Gent, die uitsluitend bevoegd zijn.

Aanvraag offerte

Vraag hieronder een offerte aan voor bedrijfsopleidingen op maat of voor een externe veiligheidsadviseur. Wij behandelen deze zo spoedig mogelijk.